CSR-politik

Illux A/S vil være en samfundsansvarlig virksomhed, der arbejder med social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. For at sikre at vi lever op til dette ansvar, har vi fastlagt en CSR-politik, som danner grundlag for al aktivitet i virksomheden.

CSR-politikken tager udgangspunkt i gældende lovgivning, relevante reguleringer og internationale konventioner.
 

1.0 Menneskerettigheder

Illux respekterer menneskerettighederne, og det er helt centralt for os, at vores forretning ikke på nogen måde forårsager eller bidrager til at krænke menneskerettighederne. 

Vores menneskerettighedspolitik tager udgangspunkt i de internationale menneskerettigheder og arbejdstagerrettighederne som beskrevet i The International Bill of Human Rights og i de otte kernekonventioner fra The International Labour Organization.

1.1 Medarbejdernes menneskerettigheder

Vi arbejder for et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel er i højsædet. Vi sikrer, at medarbejderne har ordentlige arbejdsforhold, herunder at de ikke udsættes for:

 • Fysisk, psykisk eller seksuel vold.

 • Gældsslaveri

 • Tilbageholdelse af løn (en undtagelse hertil er særlige tilfælde, hvor medarbejderen gør sig skyldig i f.eks. tyveri fra arbejdspladsen.)

 • Mobilitets – og/eller bevægelsesbegrænsninger

 • Betaling af ansættelsesgebyr eller depositum for at påbegynde arbejdet

 • Tilbageholdelse af pas og ID-dokumenter

 • Trusler om angivelse til myndighederne (dog undtaget særlige strafbare forhold)

1.2 Arbejdstagerrettigheder

Vi retter os som minimum efter gældende lovgivning i forhold til løn, arbejdstid, hvile, ferie, sygdom, barsel og andre ansættelsesvilkår. Løn udbetales i lovlige betalingsmidler mindst en gang om måneden. 

Illux tager afstand fra al tvangs- eller pligtarbejde. Alle ansættelser sker på frivillig basis, og der forekommer aldrig trusler om sanktioner, hvis en person ikke vil ansættes hos Illux. Ansættelsesforholdet bygger på gensidigt samtykke i form af ansættelseskontrakter ellers uddannelsesaftaler. Dette gør sig gældende for alle ansatte uanset timetal.

Vi tager afstand fra al børnearbejde. Børn har ret til en barndom og til at gå i skole og tage en uddannelse, og børnearbejde fratager dem disse rettigheder.

Minimumsalderen for at være ansat hos Illux A/S er 15 år. For at sikre et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø har vi desuden særskilte politikker og procedurer for vores ansatte under 18 år. Disse indbefatter:

 • Arbejdstiden tilrettelægges således, at det ikke går ud over medarbejdernes skolegang.

 • Den daglige leder er ansvarlig for at de unge ikke udsættes for farligt eller tungt arbejde

 • Arbejdsopgaverne skal hovedsageligt bestå i lettere rengøring/oprydning, mindre assistanceopgaver i produktionen og/eller pakning af kundeordre. 


Vi sørger for, at medarbejderne ikke bringes i fare sundhedsmæssigt, fysisk, mentalt og moralsk. 

Ved ansættelse udarbejdes en kontrakt, som underskrives af begge parter. I samme forbindelse registreres cpr-nummer, hvilket fungerer som dokumentation for, at medarbejderen er fyldt 15 år. 

Ved ansættelse af elever gælder særlige regler, som reguleres af erhvervsuddannelsesloven. 
 

1.2.1 Forskelsbehandling i arbejdsforhold

I Illux A/S tager vi afstand fra al diskrimination. Vi sikrer lige vilkår for alle ansatte, og vi tillader ikke forskelsbehandling hverken før under eller efter ansættelse. 

Ved rekruttering lægger vi vægt på kvalifikationer og erfaring, ikke køn, race, religion eller andet, der er i strid med forskelsbehandlingsloven. Aflønning af virksomhedens ansatte sker på baggrund af uddannelse, erfaring og kvalifikationer. 

Illux A/S beskæftiger medarbejdere i alderen 15 til 65 år, herunder flere med psykiske og fysiske udfordringer. Vi vil være en mangfoldig mangfoldig arbejdsplads, der kan rumme alle. 

1.2.2 Foreningsfrihed og ret til kollektive forhandlinger

Illux A/S respekterer retten til kollektive forhandlinger og foreningsfriheden. Ansatte kan frit deltage i lovlige aktiviteter samt tilslutte sig og danne arbejdstagerorganisationer, såvel som afholde sig fra dette, uden at blive hverken forskelsbehandlet eller straffet for dette. 

Vi anerkender desuden retten til kollektive forhandlinger og foreningsfrihed, uanset hvilken arbejdstagerorganisation den ansatte måtte tilslutte sig. 

2.0 Miljø

I Illux A/S arbejder vi systematisk med at reducere vores klimaaftryk og sikre en mere bæredygtig produktion. 

Vores indsats på området tager afsæt i FNs verdensmål for bæredygtig energi samt ansvarligt forbrug og produktion. Den miljømæssige påvirkning af vores aktiviteter er størst på disse områder, og det er derfor også her, vi kan reducere vores CO2-aftryk mest muligt.

Vores konkrete indsatser og resultater er:

 • Illux A/S er FSC-certificeret og tilbyder FSC-certificerede produkter

 • For at reducere CO2-udledningen ved transport produceres alle produkter in house i Danmark

 • For at minimere spild produceres alle produkter på bestilling

 • Vores produktion kører på 100% vedvarende og CO2-neutral energi fremstillet ved dansk vindkraftGældende fra 16-08-2022